ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE ZİYARETÇİ DEFTERİ İLETİŞİM

HİZMET_STANDARTLARI

Hizmet Standartları Tabloları

SON YORUMLANANLAR

  HABER ARA


  Gelişmiş Arama

  EN ÇOK OKUNANLAR

  TERÖR

  Arakoy

   
  İHALE İLANI    

   

  GÜMÜŞHANE İLİ KÜRTÜN İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

   

   

  1. Birliğin Adı: Kürtün Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

   

  1. İhalenin:

              a) Adı: Kürtün İlçesi Araköy Köyü İçme Suyu İnşaatı İşi

               b) Niteliği :  Yapım işi                                          

  c) Türü :  Açık İhale

              d) Miktarı: 30 Ton Depo+20 Ton Depo ve Şebeke Hattı.

   

  1. İşin Yapılacağı Yer: Kürtün İlçesi Araköy Köyü.

   

  1. İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi: Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır, işi bitirme tarihi yer tesliminden İtibaren 40 (Kırk) takvim günüdür.

   

  1. İhaleye Katılabilme Şartları ve istenilen Belgelerin neler olduğu

  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

   

  a)      Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.    

  b)      Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

  1)       Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

  2)       Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

  c)      Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

  1)        Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

  2)        Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

  d)      Birlik İhale Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

  e)      Teklif mektubu.                                  

  f)        Geçici teminat.         

  g)      Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

  h)      Birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere ortaklık yaparlar. İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. İhale aşamasında ortaklardan kendi aralarında bir iş ortaklığı yaptıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak belirtilir. İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan, gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilir.

  i)         İhale dokümanının satın alındığına ilişkin belge.

  j)         İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 70 inden az olmamak ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgenin verilmesi. Her türlü İçme suyu ve sanat yapıları benzer iş olarak kabul edilecektir.

  k)       Teknik personel: Bir adet İnşaat Mühendisi. (Teknik Personel Listesi ve Teknik Personel Taahhütnamesi)

  l)         Yapı Araçları: (Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar:) Bir adet iş makinesi (Ekskavatör) Kanal Kazıcı,  Bir Adet Su Tankı, Betonyer.  Belirtilen ekipmanların isteklinin kendi malı olma zorunluluğu yoktur. Ancak duruma göre Yapı Araçları Bildirisi ve Yapı Araçları Taahhütnamesi verilmesi zorunludur

   

  1. İhale dokümanının nerede görüleceği ve hangi bedelle satın alınacağı: İhale dokümanı Kürtün Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının Kürtün Hükümet Binası 2. katındaki bürosunda görülebilir ve 250,00 (İkiyüzelli) TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhale dosya bedelleri ile nakit teminatlar birliğimizin T.C.Ziraat Bankası Kürtün Şubesindeki 27384202-5003 numaralı hesabına yatırılacaktır. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

   

  1. İhalenin

   

            a) Yapılacağı yer

  :Kürtün Kaymakamlığı Toplantı Salonu

            b) Tarihi ve saati

  :15 Ağustos 2011   Saat:10.00

   

  1. Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği: Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Bu saatten sona verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

   

  1. Geçici Teminat: İstekliler teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  2. Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 40 takvim günüdür.
  3. İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilmemiştir.

   

   

   

  İLANEN DUYURULUR

   

   

  Bu sayfa 2811 defa görüntülenmiştir.

  Mustafa Kemal Atatürk

  BİMER

   

  GALERİ

  HAVA DURUMU

  Detaylı bilgi için resmin üzerine tıklayın.